vitactiv.be | Algemene voorwaarden
453
page-template-default,page,page-id-453,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Algemene voorwaarden

Art. 1 – Begrippen & Algemeen

VitactiV: de ondernemer, dewelke een onderdeel is van GCV JilliciousWorkz, maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Koeterstraat 2/1, KBO-nummer 0838.926.373. VitactiV sluit overeenkomsten in de sector van sportieve en fitnessactiviteiten, alsook adviezen, o.a. op gebied van voeding.
De klant: de consument, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met VitactiV in één of meerdere van voornoemde sectoren.
De overeenkomst: Overeenkomst tussen de VitactiV en klant in één of meerdere van voornoemde sectoren.

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen VitactiV en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s).De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van een inschrijvingsformulier van VitactiV en is strikt persoonlijk.
1.2 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
1.3 VitactiV heeft de doelstelling zo veel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van een gezonde(re) en actieve(re) levensstijl. Commerciële activiteiten gebeuren onder naam van VitactiV, onderdeel van JilliciousWorkz GCV met dezelfde btw nummer.
1.4 De klant, die een overeenkomst aangaat in hoedanigheid van consument, heeft een bedenktijd van vijf werkdagen na ondertekening van de overeenkomst, waarbinnen deze klant de overeenkomst kan herroepen. In geval van herroeping verliest de klant zijn betaalde voorschot. Het herroepingsrecht vervalt onmiddellijk op het moment dat gebruik gemaakt van de faciliteiten van VitactiV.

Art. 2 – Aansprakelijkheid

2.1 VitactiV heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van VitactiV geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van VitactiV beperkt tot tweemaal het bedrag dat door VitactiV aan de klant in rekening is gebracht.
2.2 Voor elke door VitactiV aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van inspanningsverbintenis. VitactiV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. VitactiV is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheden en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Deelname aan de trainingen is volledig voor risico van de klant. VitactiV is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de klant, noch enige vorm van lichamelijk letstel voor, tijdens of na het volgen van een activiteit, ingesloten in de overeenkomst. De klant is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de VitactiV. Daardoor is VitactiV niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die de klant heeft verstrekt. Bij twijfel voor het al dan niet tekenen van een overeenkomst omwille van mogelijke fysieke belemmering, neem contact op met uw huisarts voor een sportmedisch onderzoek en goedkeuring van de behandelende arts. VitactiV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van adviezen van VitactiV, hieronder vallen zowel zaakvoerder als eventuele medewerkers.
2.3 VitactiV is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website van VitactiV. Dit geldt tevens voor schade die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten van VitactiV.
2.4 VitactiV is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van overmacht, externe factoren, oorlog, natuurrampen, … dewelke buiten de wil van VitactiV liggen. Evenmin is VitactiV gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, indien dit onmogelijk is geworden door overmacht. In dat geval wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Art. 3 – Uitvoering van de opdracht: Personal Training en online trainingprogramma’s

3.1 Op VitactiV rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de consument gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Jill Becquet, zaakvoerder van VitactiV. VitactiV voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
3.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft VitactiV het recht om (delen van het werk) door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met de klant en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. Echter blijft de opdracht van VitactiV steeds een inspanningsverbintenis (zie 2.2)
3.3 De consument is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt en geldt ook voor online trainingprogramma’s.
3.4 De consument is verplicht geschikte kleding en schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen. De kleding en schoenen van de klant zijn proper en kunnen op geen enkele wijze schade toebrengen aan de infrastructuur van VitactiV.

Art. 4 – Duur van de overeenkomst, ontbinding en verhindering

4.1 VitactiV kan de overeenkomst onmiddellijk geheel of deels beëindigen zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De klant kan de overeenkomst onmiddellijk en zonder schadevergoeding beëindigen indien VitactiV niet aan haar verplichtingen voldoet of indien de klant op medische gronden niet langer kan deelnemen. In dit laatste geval dient de klant hiervan een medische verklaring door een erkende arts als bewijsstuk voor te leggen aan VitactiV.
4.2 Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte of andere aanvaardbare redenen, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig doorgeeft aan VitactiV. Alle trainingen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten aangerekend alsof de geplande activiteit effectief doorgang gevonden heeft. Indien de klant de training tijdig annuleert, zal de training op een nader overeen te komen datum hervat worden.
4.3 De vakanties van de klant dienen minstens 1week van te vorden te worden aangekondigd. De vakanties van de trainer worden tevens ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met maximaal 2 weken dat de klant en/of trainer op vakantie is. VitactiV en de klant spreken onderling af wanneer en hoe de overeenkomst zal worden verdergezet. Er worden geen activiteiten gepland op algemeen erkende feestdagen. Indien de klant toch een activiteit op een dergelijke dag zou gepland hebben, wordt een alternatief tijdstip aangeboden.
4.4 De duur van de overeenkomst wordt onderling afgesproken en wordt vermeld in de overeenkomst, dan wel op het inschrijvingsformulier.
4.5 Indien de personal trainer ziek is, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk door VitactiV op de hoogte gebracht. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. VitactiV biedt aan de klant een alternatieve datum aan voor de geplande activiteit. Desgevallend wordt de overeenkomst verlengd met het aantal dagen/weken dat de personal trainer ziek is.

Art. 5 – Tarieven

5.1 VitactiV stelt voor persoonlijke begeleiding haar tarief vast volgens een uurtarief (telkens inclusief BTW). Dit tarief wordt bij het begin van de begeleiding met de klant overeengekomen.
5.2 VitactiV mag elke 1e januari van een nieuw kalenderjaar haar prijzen wijzigen en zal de klant haar plannen voor verhoging van het tarief tijdig bekend maken. Indien de klant niet akkoord gaat met de verhoging, kan hij twee weken na kennisgeving ervan, de opdracht annuleren.

Art. 6 – Betalingsvoorwaarden

6.1 De overeenkomst tussen VitactiV en de klant, het inschrijvingsformulier en/of het factuur vermelden de betalingsvoorwaarden, tenzij anders werd overeengekomen.
De betaling geschiedt voor aanvang van het aantal overeengekomen uren/trainingsessies, tenzij anders overeengekomen of tenzij een factuur wordt opgesteld. In het laatste geval vermeldt de factuur de betalingsvoorwaarden.
Bij niet tijdige betaling worden alle overige openstaande bedragen in hoofde van de klant onmiddllijk en integraal opeisbaar, al dan niet meer intresten en schadevergoeding.
Bij laattijdige betaling is de klant eveneens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een forfaitair minimum van 75 euro, alsook de wettelijke intresten op het niet of laattijdig betaalde bedrag vanaf de vervaldatum tot de datum der algehele betaling.
6.2 Bij niet tijdige betaling kan VitactiV onmiddellijk de toegang van de klant tot de activiteit weigeren, alsook de trainingen stopzetten, totdat de klant is overgegaan tot volledige betaling.
Geenzins wordt de duur van de overeenkomst verlengd met de duur van de opschorting. De verplichting tot betaling blijft onverkort bestaan.

Art. 7 – Vertrouwelijkheid

8.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.

Art. 8 – Klachten en Geschillen

De klant dient eventuele klachten per aangetekend schrijven te melden aan VitactiV binnen de vijf kalenderdagen na het ontdekken van de klacht. Bij laattijdige melding van de klacht, is deze nietig en kan deze geen gevolgen hebben.
Alle geschillen omtrent de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsook omtrent deze algemene voorwaarden, vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout en het Vredegerecht van het kanton Herentals.
Het Belgisch Recht is te allen tijde van toepassing.

Art. 8 – Klachten en Geschillen

De klant dient eventuele klachten per aangetekend schrijven te melden aan VitactiV binnen de vijf kalenderdagen na het ontdekken van de klacht. Bij laattijdige melding van de klacht, is deze nietig en kan deze geen gevolgen hebben.
Alle geschillen omtrent de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsook omtrent deze algemene voorwaarden, vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout en het Vredegerecht van het kanton Herentals.
Het Belgisch Recht is te allen tijde van toepassing.

Art. 9 – Huisregels

9.1 De klant verklaart kennis te hebben van de huisregels van VitactiV, dewelke hem bij inschrijving worden gemeld. Verder verklaart de klant zich te gedragen naar deze huisregels.
9.2 De klant zal zich steeds tijdig aanmelden, zodat de activiteit op het geplande uur kan aanvangen. Indien de klant zich laattijdig aanmeldt, wordt de duur van de activiteit niet verlengd.
9.3 Het is niet toegelaten te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken binnen de ruimte van VitactiV, alsook deelname aan trainingen of andere activiteiten onder invloed van alcohol of drugs, medicijnen en als doping aangeduide middelen is niet toegelaten.
9.4 De consument dient wijzigingen in het postadres, emailadres en telefoonnummer tijdig schriftelijk aan VitactiV mee te delen.